הסכם לביצוע עבודות שיפוצים

שנערך ונחתם בת"א ביום _____________________

בין צד א' : גבי מור ת.ז. 055722532 מרח' דיזנגוף 280, תל-אביב
חבר רשום בהתאחדות קבלני שיפוצים מס' 2312
(להלן: "הקבלן")

לבין צד ב': ועד הבית ו/או הנציגות בשם הדיירים ו/או בעלי הדירות
מ_____________________ כולם ביחד וכל אחד לחוד
(להלן "המזמין")

הואיל: וברצון המזמין לשפץ את הבניין ב__________________ בהתאם לטבלת העלויות (להלן "נספח ב'”)

והואיל: והקבלן מצהיר ומאשר בזה כי ביקר בבניין לשיפוץ ובדק אותו, לרבות דרכי הגישה אליו והבין את הנדרש לביצוע בהתאם לבקשת המזמין וכי הוא בעל הכישורים, המיומנות, העובדים, הציוד והאמצעים לצורך ביצוע הנדרש בנספח ב' ומוכן לקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם למפרט וכתב הכמויות המצורפים להסכם זה.

והואיל: והמזמין קיבל את הצעת הקבלן לביצוע העבודות תמורת הסכום הסופי והנקוב בדף הסיכום של כתב הכמויות (להלן: "נספח א'")

והואיל: והצדדים הסכימו ביניהם על ביצוע העבודות בכפוף לתנאי הסכם זה;

לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1 . המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. הנספחים המצורפים לחוזה או הנזכרים בו, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו –
נספח א': כתב כמויות ומפרט עבודות טכני, נספח ב': לוח תשלומים וטבלת עלויות.
המזמינים ןהקבלן מתחייבים לעמוד בתנאי התשלום, תבלת עליות ולשלם עפ"י לוח התשלומים, עפ"י חלוקת הסעיפים והסכמים במועד ובזמן שבוצעו.

3. הצדדים מצהירים ומאשרים כי הקבלן הינו קבלן עצמאי ואין בזכות הפיקוח הנ"ל משום יצירת יחסי עובד מעביד בין הקבלן למזמין, אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יבצע את העבודות בהתאם להסכם ובשום מקרה לא יראה ולא יחשב הקבלן כעובד המזמין.
המזומן ישלם לקבלן ע"פ לוח התשלומים והחלוקה לפעילים המופעים נספת עליות ותנאי תשלום עם זכאת ותכני שינויים בסדר סעיפי העבודה המפורטים בנספת בעקב אילוצים שאינם תלוים בקבלן עם סיום כל הליקויים המצויינים בדו מבנה מסוכן !!! ובמידה והבניין עונה על הגדרה של בניין מסוקן יעריך המזמין את כל התמורהבעד סעיפי העבודה אלו גם אם לא בוצעו לפי סדרם בנספח תנאי תשלום אישור ממדור מבנה מסוכן יהווה אישור תשלום סופי לקבלן.

4. זמן ביצוע: הקבלן מתחייב להתחיל בעבודה תוך __ ימים מחתימת חוזה זה ולא מעל __ ימים מקבלת המקדמה. הקבלן מתחייב לסיים את עבודות השיפוץ כמפורט בנספח א', בתוך __ ימי עבודה מלאים הנהוגים בישראל, , החל מיום _____________. הימים לא כוללים שישי ושבת, ערבי חג וחגים.

5. המזמין רשאי לדרוש ולבדוק את טיב החומרים ואו האביזרים. הקבלן מתחייב לעבוד עם חומרים בעלי תו תקן . החומרים יהיו ע"י הקבלן ובמידה וידרש להחליף חומר יעשה הקבלן עפ"י דרישת המזמין. חומר המוסכם בהסכם ש"ע בעל תו תקן. החומרים מסוג א' בלבד.

7. הקבלן ייתן אחריות ל-5 שנים מיום הסיום על כל העבודות שביצע בשיפוץ הבניין. בתקופת האחריות, הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו בלבד, תיקון של כל פגם או ליקוי או אי התאמה ויישא בכל נזק אשר יגרם ישירות מתוך הפגם או הליקוי או אי ההתאמה. אחריות זו הינה לכל עבודות השיפוץ. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מאחריותו של הקבלן בגין כל ליקוי.

8. הקבלן מתחייב לבצע את השיפוץ בהתאם לכל הוראות הבטיחות לפי כל דין ו/או הוראות משרד העבודה והרווחה ו/או כל הוראות של כל גוף מוסמך אחר, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים בביצוע העבודות בבניין ובקרבתו.

9. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לאדם שלישי על ידו או על ידי אחד מאנשיו, בין במישרין ובין בעקיפין, ומתחייב לבצע ביטוח מקיף לאחריותו זו, לרבות פגיעה בעובדיו או בצד שלישי כלשהו לגבי נזק גופני או נזק לרכוש. הקבלן מצהיר כי יש לו את כל הביטוחים הדרושים לביצוע העבודות.

10. בבניין ימונה נציג אחד בלבד מטעם הדיירים שיטפל וינהל את כל הנושאים מול הקבלן. בכל נושא ועניין מתחייבים הדיירים להעביר את הערותיהם לנציג היחיד הממונה על ההתנהלות מול הקבלן בעת השיפוץ. במידה ותהיה מחלוקת בין הקבלן לבין המזמין, ימונה בורר והוצאותיו ישולמו שווה בשווה בין שני הצדדים. עלות הבורר לא תעלה על 2500 לכל צד עד יעד 3 ביקורים.

11. לצורך ביצוע העבודות הקבלן נדרש להרכיב פיגומים ולשם כך יש לפרק גגונים מפלסטי. הפרוק יעשה על חשבון הקבלן,כולל פינוי מהשטח. הרכבת הגגונים תהיה באחריות המזמינים ועל חשבונם. המרקיזות והגגונים שלא יפורקו ויישארו בתקופת ביצוע העבודות יהיו באחריות המזמינים. במידה ולמי מהדיירים מרקיזות או פרגולות הנ"ל יפורקו ע"י המזמין.

12. זמן הרכבת הפיגומים מסביב לבניין או בחלק מהבניין לוקח כ-7 ימים, תלוי בגודל הבניין ובגישה אליו. תחילת עבודות השיפוץ בפועל תחל 4 ימים לאחר גמר הרכבת הפיגומים ולא לפני

13. לצורך ייעול בביצוע והתקדמות בעבודה, מתבקשים הדיירים לספק לקבלן מחסן בחצר או בגג (במידה וקיים) להכנסת חומרי בניין וציוד באופן זמני בתקופת השיפוץ. סעיף זה הוא סעיף עזר בלבד ואינו מחייב את הדיירים.

14. המזמין מתחייב לספק לקבלן חשמל ומים לצורך השיפוץ.

15. סעיף שורשי להסכם – ברור ומוסכם בין הקבלן לבין המזמין כי העבודות מתמקדות בתיקון חיצוני של קירות הבניין, המרפסות והגגונים הבנויים, חדר המדרגות, הלובי והחצר. העבודות לא כוללות עבודות בתוך הדירות. למען הסר ספק, העבודה בקירות החיצוניים, המרפסות החיצוניות בלבד והגגונים הבנויים, הינה טיפול ותיקון טיח רופף וסדקים, בטונים פגומים,שבורים או סדוקים בלבד כולל טיפול בברזל הבטון ותיקון החגורה בגג במקומות הנדרשים. תיקון הקירות החיצוניים הינו נקודתי במקומות הנדרשים. התיקונים צריכים להשתלב במרקם ובצבע הקיימים של הבניין. המירקם של טקסטורות הבניין נישמר בשלמותו והוא כמובן עובר תיקונים נדרשים.
נושא צביעת המבנה תלוי בהסכם מול המזמינים – במידה ויוחלט במפרט הטכני לכלול צבע, יכללו העבודות גם את צביעת הבניין. אין אפשרות בשום אופן שהמירקם ישן יקבל שווה בשווה את גווהצבע. ועלולים להיות נקודות אור וחושך גם אחרי 3 שכבות ושאר הבדלי צבע גוון סבירים.

16. כמות הפועלים שיעבדו בבניין תקבע על-ידי הקבלן בלבד.לכן התאריך הנקוב בהסכם כמועד סיום השיפוץ בלבד, יהיה התאריך הקובע.

17. הפסקות יזומות של החברה של יומיים-שלושה יהיו במהלך השיפוץ לצורך התארגנות, רכישת חומרים, ימי חופשה לפועלים והמתנה לשלב ייבוש עם גמר סעיף הביצוע. לשלם עם סעיף נוסף.
בחוזה שיפוצים קיים תאריך ההתחלה ותאריך סיום.לצורך הבהרה מוסכם בין הצדדים לקבלן כי הדיירים מודעים לכך שיהיו ימים שבהם הפועלים לא עובדים בבניין במיוחד בין שלב לשלב כגון יבוש חומרים, ביקורת מהנדס, ימי חופש, ימי המתנה להספקת חומרים ועל המזמינים להיות קשובים לסעיף זה שסוכם מראש. דגש רב.

18. תמורת עבודות הקבלן כמפורט במסמכי הסכם זה על נספחיו, ישלם המזמין לקבלן סך של _________₪ כולל מע"מ (_________________ ₪ כולל מע"מ).
המחיר הוא פאושלי, סופי וכולל מע"מ וזאת על פי הסכם זה ונספחיו. מוסכם במפורש כי המחיר כולל את כל העבודות, החומרים, הציוד, הכלים, האמצעים והפועלים, העבודות הנלוות וכול חומרי העזר הדרושים לביצוע העבודות, לרבות הובלה, טעינה, פריקה ואחסון וכן סילוק הפסולת וניקוי אזור הבניין בסיום עבודות השיפוץ לפי מצבו הקודם.

19. התמורה תשולם לקבלן על פי לוח התשלומים המפורט בנספח ב' ותנאי הסכם זה. כל תשלום יועבר לקבלן עם השלמת הביצוע של סעיף העבודה במזומן. נציג הדיירים יאסוף את הכספים מהדיירים שאלו יעברו לקבלן ע"י נציג. למען חסר ספק במר כל שלב מתחייבים הדיירים המזמינים לשלם לקבלן בסיום שלב. ורק לאחר מכן הקבלן ימשיך לשלב הבא.

בתשלום האחרון לקבלן, לאחר שסיים את כל סעיפי הביצוע בנספח ב' של חוזה זה ועמד בכל תנאי ההסכם, ישלם המזמין לקבלן צ'ק דחוי לשבוע ימים לפני פירוק הפיגומים. הקבלן מתחייב לפרק את הפיגומים בתוך 4 ימים מיום קבלת הצ'ק וטרם פדיונו. בכל סעיף שמסתיים תמיד הסעיף וחשב גמור ללא פירוק פיגומים.הפיגום יפורק מייד לאחר תשלום.

20. ברור ומוסכם בין המזמינים לקבלן כי בתקופת השיפוץ לצורך מניעת אי הבנה יקבע הסדר מוסכם בנושא התקשרות טלפונית בין הדיירים לקבלן

נציג המזמינים בשם ___________________ יהיה מותאם מול _____________
הנציג המזמנים השני יהיה מתואם מול___________________
הנציג השלישי מטעם המזמינים יהיה מותאם מול________________
המזמינים מתחייבים שרק דייר אחד יטפל ויהיה המתאם היחידי מטעם ועד הבית בעניינים והוא היחידי שיעמוד מול הקבלנים וירכז כל הנושאים דרכו לקבלן על ידי חלוקה ותיאום מול הקבלן וצוות עוזריו. זהו סעיף חשוב ביותר לכל התנהלות הפרוייקט . סעיף מלווה שבא למנוע ויכוחים ואי הבנות.

21. נושאים הקשורים לצבעים בקירות בהסכם הנ"ל ברור ומוסכם בין הצדדים כי הצבעים שייבחרו יהיו צבעים בהירים כגון: קרם, אופוייט, בז', תכלת, לבן וצבעים בהירים בלבד.
המזמינים יהיו אלו שיבחרו את הצבע בחנות הצבעים. אין אפשרות לקבוע, להחליט על גוון הצבע. סוג הצבע שיסופק על ידי הקבלן מחברת נירלט או תמבור שמתאים לקירות.
במידה ומעונינים בגוונים כהים לקירות חוץ, תוספת לצביעת קירות חוץ תשולם על ידי המזמנים בסה"כ 9,500 ש"ח לא כולל מע"מ.

22. במידה וקיים סעיף של צבע שמן.
מעקות לדירות ייצבעו בצבע שמן במידה וקיימים. צבע השמן נצבע על המעקה כצבע מיוחד לחלודה לאחר שיפשוף קל של החלק העליון של המעקה.התשלוםעל צבע השמן ישולם על ידי כל דירה בנפרד. אין אפשרות להחליף את המעקות הישנים לכן הצבע הוא צבע שמורחים על החלודה.

23. בכל מקרה קיימת אפשרות שכל ודייר ובצע את צביעת המעקה בתוך הדירה ששייכת לו.
הקבלן והמזמינים יקנו צבע, המזמינים יצבעו מתוך הדירה את המעקות הברזל למען הסר ספק הקבלן לא מבצע עבודות בתוך הדירות ובמיוחד של צבעית מעכות או אלמנטים .

24. מוסכם ומוחלט בין הצדדים כי צד אשר יפר חוזה זה, לא ימלאו או יאחר למלאו, ישלם לצד האחר את מלוא הנזקים, ההפסדים ואובדן הרווחים שנגרמו בשל כך.

25. מוסכם בין הצדדים כי בית דין לתביעות קטנות ו/או בית משפט השלום בת"א יהיו בעלי סמכות לדון בכל תביעה הקשורה ו/או הנובעת מהסכם זה. אולם קדם הליך זה ויזמן לבניין מהנדס כשיר מבית המהנדס עפ"י סעיף הרשום בהסכם.
למרות הכל האמור בסעיף ה"נל במידה ויתגלו מחלקות בין המזמינים לקבלן ימונה מהנדס בורר מבית המהנדס שעלותו כ 2500 ₪ לכל צד לפתרון הסיכסוךלפני הגעה לבית המשפט.

26. ביול הסכם זה ושכ"ט עורך דין יחולו על הצד המפר.

27. במידה והמזמינים יבטלו את המקדמה שנותנה לקבלן מוסכם בין הדיירים המזמינים כי הקבלן הכין לוח זמנים, פינה חודשים לשיפוץ, היזמין עובדים והתארגן, היכין חומרים ופיגומים . סכום המקדמה יהיה סכום פיצוי מוסכם למקרה של ביטול ההסכם.

28. כתובות הצדדים יהיו כמופיעות בראש ההסכם.

29. כל הודעה שתישלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, תחשב כמתקבלת כעבור 5 ימים מתאריך המשלוח.

30. למרות כל האמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי במידה וידרשו חיזוקים מברזל תחתון במרפסות (רלסות) משמש ברזל מתכת למרפסת כל יחידה +עלות כולל הרכבה – 3500 ש"ח.
31. תנאי התשלום: תשלומים יעברו לקבלן בעברה בנקאית או בצ'ק עם םגמר סעיף, מקסימום 2 ימי המתנה בדרך נוחה לקבלן.

הערה וסיכום:

ביום התשלום בו מגיע לקבלן תשלום עם גמר סעיף יעבירו המזמינים את התמורה עפ"י ההסכם בשלב בוא בוצע הסעיף שבגינו מגיע תמורה. וזו תועבר לקבלן בהעברה בנקאית או בצ'ק לטובת הקבלן בהסכם. סוכם עם המזמינים שהתמורה תשלים פעם אחת בבניין בו גרים המזמינים. ופעם אחת במשרדי הקבלן. דגש. במידה ו תבוצע העברה בנקאית אין צורך בפגישה וזאות למען ועילות הצדדים.

ולראיה באו על החתום:

______________________ ______________________
הקבלן המזמין
גבי מור ת.ז. 055722532 נציג הדיירים בשם הדיירים ואו בעלי הדירות

Snapshot 2014-01-26 07.22.54